خبري

بررسی انواع کولر گازی مناسب مناطق مختلف در فروشگاه اینترنتی بیستک!

مناطق مختلف از چه نوع کولر گازى باید استفاده کنند؟

کولر گازى مناطق مختلف

عدم انطباق کولرهاى گازى با نوع منطقه آب و هوایى باعث افزایش شدید هزین ههاى برق مصرفى مشترکین م ىشود.به گزارش ایسنا، در فصل گرما استفاده از کولرهاى گازى یکى از پرمصر فترین وسایل خانگى محسوب م ىشود. درصورت ىکه مردم در هنگام خرید به مشخصات کولرهاى گازى توجه کرده و کولرهایى متناسب با اقلیم آب و هوائیخود انتخاب نمایند، نه تنها عمر کولرخود را افزایش مى دهد، بلکه باعث کاهش مصرف برق و هزین ههاى مربوط به آن میشوند.

images (1)

بر اساس این گزارش، کولرهاى گازى به سه کلاس آب و هوایى معتدل ( T1 )، خنک ( T2 ) و گرمسیر( T3 )  تقسیم م ىشوند. کولرهایى که داراى کلاس آب و هوایى گرمسیرى هستند درمناطق گرمسیر مانند هرمزگان،بوشهر، خوزستان وسیستان بلوچستان استفاده م ىشوند. نوع کلاس آب وهوایى هر کولر بر روى برچسب انرژى آن درج شده است. در هنگام خرید کولرهاىگازى به برچسب انرژى آن دقت کنید این برچس بها حاوى اطلاعاتى است که مصرف کنندگان م ىتوانند انواع مختلف این دستگاه را با توجه به شاخصمصرف انرژى تعیین شده، رد ههاى بازدهى انرژى ( Aتا G)، مقایسه نمایند. کولرهاى گازى معمولا داراى درجه تنظیم دما (ترموستات) هستند. تنظیم دماىمناسب براى فصل گرم که بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد است باعث مى شود تا هنگام رسیدن دماى اتاق به دماى تنظیم شده کولر به طورخودکارخاموششود، بنابراین انرژى کمترى مصرف میکند.

images (3)

بر اساس اعلام سازمان بهر ه ورى انرژى ایران (سابا)، کارشناسان سابا به مردم پیشنهاد میکنند که کولرهاى گازىرا ازمبادى و فروشگا ههاى معتبر تهیه نمایند و حتما کولرى را خرید نمایند که داراى نشان استاندارد و برچسب انرژى بالاتر از Aباشد، این توجه باعث خواهد شدتا حدود ۲۰ درصد در هزینه برق مصرفى خود صرفه جویى نمایند.تمیز بودن کندانسور کولر به لحاظ عبور جریان هوا به میزان زیادى از انرژى الکتریکى مصرفیکولر مى کاهد، ضمنا پیشنهاد میشود که درصورت امکان کولر گازى را در مسیر باد نصب کنند، زیرا این کار موجب افزایش تبادل حرارت در کندانسور و درنتیجه افزایش بازدهى کولرهاى گازى و کاهش مصرف برق خواهد شد.

باتشکر از : ارتباطات  زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید