خبري

وبلاگ بیستک :  کارت تهران  براى گردشگران داخلى و خارجى رونمایى مى شود!

رئیس ستاد گردشگرى شهر تهران ا ز تهیه »کارت تهران « براى استفاده گردشگران داخلى و خارجى از سیستم حمل و نقل عمومى شهر، بازدید از موزه ها، تلفن و اینترنت خبر داد.

فرزاد هوشیار بیان کرد: مراحل تهیه کارت تهران هنوز به جمع بندى نرسیده است اما درصورت نهایى شدن، گردشگران در تهران کارتى را به همراه خواهند داشت که از آن براى استفاده در مترو، اتوبوس، بازدید موزه ها، اینترنت، تلفن و … بهره بردارى مى شود.

وى ادامه داد: تفاوت این کارت با کارت گردشگرى که در نوروز توزیع مى شد این است که موارد بهره بردارى از آن کارت محدود بود اما کارت تهران برنامه هاى بیشترى را دارد. کارت تهران قرار است مانند کارت شهرهاى گردشگرى مانند استانبول کارت، لندن کارت و … باشد که حتى مى توان از اینترنت آن نیز استفاده کرد. اکنون روى بحث هاى تخصصى مانند اسم دار بودن یا نبودن آن در حال مذاکره و بررسى هستیم.امیدواریم که این کارت در پاییز امسال رونمایى شود.

پیش ا ز این ۴۰۰ هزار »تهران کارت « گردشگرى در نوروز سال ۹۵ بین گردشگران داخلى و خارجى شهر تهران توزیع شده بود

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید