آرايشي و بهداشتي, پزشكي, خبري

گزارش ساخت کاغذ ضد حریق و آنتى باکتریال در فروشگاه اینترنتی بیستک!

محققان با ا ستفاده ا ز نانوسیم هاى حاوى نانوذرات،موفق به ساخت کاغذ ضدحریقى شدند که داراى خواص آنتى باکتریال ا ست.ازا ین کاغذ مى توان براى حفظ و نگهدارى ا سناد مهم نیزا ستفاده کرد.

پژوهشگران چینى موفق به ساخت کاغذ ضدحریق شدند که در آن ا ز نانوسیم استفاده شده ا ست.ا ین کاغذ نسبت به باکترى ها مقاوم بوده و مى تواند مانع ا ز گسترش عفونت شود. محققان موسسه سرامیک شانگهاى روشى یک مرحله ا ى باا ستفاده ا ز حلال و گرما براى ا ین کار ا رائه کردند. آنهاا ز نانوسیم هاى هیدروکسیدآپاتایت براى ساخت این کاغذ استفاده کردند. روى این نانوسیم ها ا ز نانوذرات نقره استفاده شده است که داراى خواص آنتى باکتریال است. نانوسیم هاى مورد استفاده درا ین پروژه با روش حلال گرمایى تولید شده ا ند وا ز یک فرآیند مبتنى برا لکل براى ا ستخراج ا ستفاده شده تا نانوسیم ها ا ز محلول فسفات جداسازى شود.ا زا ولئات کلسیم به عنوان منبع کلسیم و تامین کننده ماده اولیه ا ستفاده شده ا ست. محققان این پروژه نشان دادند که این ساختارا ز استحکام بالایى برخوردار بوده و مى توان با استفاده ا ز آن ورق هایى در حد A4 تولید کرد. به راحتى مى توان هر تصویرى را روى این کاغذ چاپ کرد. نکته جالب توجه در این پروژه آن است که این کاغذ داراى خواص آنتى باکتریال است بنابراین براى استفاده در بیمارستان ها نیز مناسب است.ا ز این روش، علاوه بر تولید کاغذ ضدحریق، مى توان براى مهندسى بافت استخوان، رهاسازى دارو، جذب آلودگى هاى آلى و یون هاى فلزى استفاده کرد.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید