خبري, خودرو, صنعت

مکانیزم حرکت سوپاپها در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

moving-mechanism-valves-bistac-ir

مکانیزم حرکت سوپاپها در سیستم های مختلف :

۱-در نوع I شکل که سوپاپها روی سرسیلندر بصورت یک ردیفه یا دو ردیفه قرار گرفته اند به این صورت است که میل لنگ بوسیله دنده میل سوپاپ را بحرکت دراورده حال بادامک میل سوپاپ نیروی خود را به تایپت یا استکانی می دهد سپس تایپت  به  میل تایپت  و میل تایپت  به اسبک  و اسبک روی سر سوپاپ ضربه زده و سوپاپ را باز می کند و وقتی که بادامک میل سوپاپ از زیر تایپت خارج  شده فنر سوپاپ باعث بسته شدن سوپاپ می شود. این مراحل درموتورهای میل سوپاپ داخل برای سوپاپهای I شکل صورت می گیرد در نوع سوپاپهای  I شکل که  میل سوپاپ  روی سرسیلندر قرار گرفته است بدین صورت عمل می شود که  بادامک  میل سوپاپ نیروی خود را از روی اسبک و یا روی تایپت وارد می کند که باعث باز شدن سوپاپ می شود.

۲- در نوع L هد شکل قدیم، به این صورت بوده که سوپاپها بصورت ایستاده روی بلوک و در یک سمت سیلندر قرار داشته و بادامک میل سوپاپ نیروی خود را به تایپت و تایپت به سر سوپاپ نیرو وارد کرده و باعث باز شدن آن می شود.

۳- در نوع تی  Tهد، همه سوپاپها روی بلوک در دو طرف سیلندر قرار گرفته اند که در این سیستم از دو میل سوپاپ استفاده می شد که یکی از میل سوپاپها نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپاپ دیگر نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپا پ دود وارد می کردند.

۴- در نوع F هد، که در این نوع سوپاپها هوا روی سرسیلندر و سوپاپهای دود  روی بلوک قرار دارند که میل سوپاپ برای باز کردن سوپاپهای هوا نیروی خود را به  تایپت  و تایپت به میل تایپت و میل تایپت به اسبک و اسبک به سر سوپاپ که باعث باز شدن سوپاپ هوا می شود و برای باز شدن سوپاپهای دود نیروی میل سوپاپ به تایپت و از تایپت به سر سوپاپ وارد می شود در این نوع از یک میل سوپاپ استفاده می شود.

با سپاس از : khodroha

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید