پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۲ * ۸۴ سانتیمتر – کد محصول : pj01

۵۳۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

سایز بندی های موجود :

  L = 84 * 12 Cm

L = 84 * 14 Cm

L = 84 * 16 Cm

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۴ * ۸۴ سانتیمتر – کد محصول : pj02

۵۶۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

سایز بندی های موجود :

  L = 84 * 12 Cm

L = 84 * 14 Cm

L = 84 * 16 Cm

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۴ * ۸۵ سانتیمتر – کد محصول : pj04

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

سایز بندی های موجود :

L = 85 * 14 Cm

L = 85 * 16 Cm

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۶ * ۸۲.۵ سانتیمتر – کد محصول : pj07

۵۵۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

سایز بندی های موجود :

L = 69 * 17 Cm

L = 82.5 * 16 Cm

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۶ * ۸۴ سانتیمتر – کد محصول : pj03

۶۲۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir04

سایز بندی های موجود :

  L = 84 * 12 Cm

L = 84 * 14 Cm

L = 84 * 16 Cm

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

Island base polyester resin pj01-8412 Cm-bistac-ir01

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۶ * ۸۴ سانتیمتر – کد محصول : pj08

۸۶۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

سایز بندی های موجود :

L = 84 * 16 Cm

Island base polyester resin pj08-bistac-ir01

Island base polyester resin pj08-bistac-ir01

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۶ * ۸۵ سانتیمتر – کد محصول : pj05

۶۳۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

سایز بندی های موجود :

L = 85 * 14 Cm

L = 85 * 16 Cm

پایه جزیره رزین پلی استر – ابعاد : ۱۷ * ۶۹ سانتیمتر – کد محصول : pj06

۴۶۰,۰۰۰ تومان

قبول سفارش رنگ آمیزی به دلخواه مشتری

سایز بندی های موجود :

L = 69 * 17 Cm

L = 82.5 * 16 Cm