شیر جوش لبه و درب دار لعابی (روسیه) یک لیتری

تماس بگیرید
1-liter-boiling-milk-glaze-edge-and-door-russia-bistac-ir01

1-liter-boiling-milk-glaze-edge-and-door-russia-bistac-ir01

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

شیر جوش لعابی (روسیه) ۴۰۰ سی سی

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

شیر جوش/قهوه جوش/شکلات داغ کن/روغن داغ کن

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

شیر جوش لعابی (روسیه) یک و نیم لیتری

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 1.5 liter-Boiling milk glaze (Russia)-bistac-ir01

1.5 liter-Boiling milk glaze (Russia)-bistac-ir01

شیر جوش لیوانی لبه دار لعابی (روسیه) یک لیتری

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 1 liter-Boiling milk Glass glaze (Russia)-bistac-ir01

1 liter-Boiling milk Glass glaze (Russia)-bistac-ir01

شیر جوش لعابی بلند (روسیه) یک و نیم لیتری

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

شیر جوش لعابی درب دار (روسیه) یک و نیم لیتری

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

شیر جوش لعابی درب دار لبه استیل (روسیه) یک لیتری

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

1 liter-Boiling milk Steel edge With door glaze (Russia)-bistac-ir04

شیر جوش لعابی درب دار لبه استیل (روسیه) یک و نیم لیتری

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه