خبري, خودرو, صنعت

عیوب سوپا پ ها در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

Supposing defects-bistac-ir

عیوب سوپا پ ها در اتومکانیک به زبان ساده ؛ سوپاپ  به طور  کلی می تواند عیوب زیر را  پیدا کند لازم  به ذکر است که تمامی عیوب باید توسط مکانیک خودرو شناخته و روش رفع  عیب  آن را نیز  کاملا بداند  لذا بعد از خارج کردن سوپاپها و تمیز کردن آنها سوپاپها را از جهت زیر بررسی می نمایم :

۱-      نازک شدن لبه سوپاپ.

۲-      پیچیدگی و تغییر شکل لبه سوپاپ.

۳-      فرو رفتگی یا گود نشستگی سوپاپ.

۴-      شکستگی سوپاپ :( ممکن است به علت سرعت زیاد موتور ضعیف بودن فنر سوپاپ – زیاد بودن فیلر سوپاپ – هم مرکز نبودن ساق سوپاپ با سیت سوپاپ به وجود آید ).

۵-      خال زدگی نشیمنگاه سوپاپ :( بعلت افزایش مصرف روغن موتور – عبور روغن از گیت سوپاپ – {روغن سوزی} موتور با دور کم قبل گرم شدن کار کرده که سبب خال زدگی در نشیمنگاه سوپاپ می شود ).

۶-      چسبیدن ساق سوپاپ :( کمی خلاصی ساق سوپاپ با گیت – نارسایی روغن – تاب برداشتن ساق سوپاپ – جمع شدن کربن قسمت پایین ساق سوپاپ ) باعث بوجود آمدن این عیب می شود.

۷-      سوختگی سوپاپ : ( در این حالت لبه سوپاپ ترک خورده و یا در یک نقطه کاملا ذوب می شود که سوپاپ غیر استفاده می شود).

سوختگی سوپاپ ها علل فراوانی دارد از جمله:

 الف : فیلر گیری سفت.

 ب: تغییر شکل دادن سوپاپ.

ج: چسبیدن سوپاپ.

 د: ضعیف یا کج شدن فنر سوپاپ.

 ه: جوش آوردن موتور.

 ز: آب بندی نبودن سوپاپ.

۸-      ترک خوردگی سوپاپ :

الف: داغ شدن بیش از حد موتور.

ب: فیلر سوپاپ اگر زیاد باشد.

ج: هم مرکز نبودن ساق با سیت.

 ۹ –   قد کشیدن ساق سوپاپ:

در اثر گرما و فشار زیاد فنر ساق سوپاپ قد می کشد و از اندازه اصلی بلتدتر می شود این نوع سوپاپ قایل استفاده نمی باشد. برای تشخیص این امر سوپاپ را با یک سوپاپ نو مقایسه کنید .

۱۰-    کچلی سر ساق سوپاپ:

بر اثر فاصله زیاد بین اسبک و سر سوپاپ ضربات اسبک باعث کچل شدن سر سوپاپ می شود .این سوپاپ را تا حدی می توان با سنگ زدن سر آن تعمیر کرد.

با سپاس از : khodroha

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید