پسته کله قوچی برشته شده رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا  

کله قوچی

برشته شده

بدون نمک وآبلیمو

بسیار خوشمزه

پسته کله قوچی دستچین رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا  

کله قوچی

دستچین

یک شکل و یک اندازه

 خوش رویت

پسته کله قوچی شور نمکی سورت شده بدون دهان بسته رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا  

کله قوچی

سورت شده

بدون دهان بسته

شور نمکی، بسیار خوشمزه

پسته اعلا اکبری شور رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

پسته اعلا اکبری شور  رفسنجان –  یک کیلوئی

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته اعلا اکبری شور رفسنجان ( دستچین ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

پسته اعلا اکبری شور  رفسنجان ( دستچین ) –  یک کیلوئی

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته اعلا کله قوچی خام رفسنجان ( دستچین ۲۲ انس ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

پسته اعلا کله قوچی خام  رفسنجان ( دستچین ۲۲ انس ) –  یک کیلوئی

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته اکبری دستچین آب خندان رفسنجان ( درشت ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته اکبری دستچین شاهپسند رفسنجان ( بسیار درشت ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته اکبری دهان بسته رفسنجان ( ۱۰۰%مغز ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون پوک

۱۰۰%مغز  

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته شور اعلا احمد آقائی رفسنجان ( آجیلی ۲۸ انس ) – یک کیلوئی

تماس بگیرید

پسته شور اعلا احمد آقائی  رفسنجان (  آجیلی - ۲۸ انس )  –  یک کیلوئی

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا

بدون دهن چفت

همه پسته ها خندون

بدون پوک و دهن بست

هر اونس پسته (حدود ۳۰ گرم)

پسته شور زعفرانی احمد آقائی رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا  

شور زعفرانی - احمد آقائی

پسته فندقی آجیلی کله قوچی رفسنجان – یک کیلوئی

تماس بگیرید

photo_2016-12-14_11-08-30

" پسته دارای مقدار زیادی اهن ، چربی ، فسفر وکلسیم میباشد وطبیعت آن گرم وخشک است "

کیفیت پسته اعلا  

فندقی آجیلی

کله قوچی رفسنجان