حساب سپرده جاری(جام) اشخاص حقیق بانک ملت بنام :

بابک محمدی مفرد

شماره حساب : ۸۱۴۰۵۸۲۸۸۳

شماره کارت : ۴۹۲۵-۸۴۵۴-۳۳۷۶-۶۱۰۴

شماره شبا : IR06  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۸۱۴۰  ۵۸۲۸  ۸۳

دیدگاهتان را بنویسید