پرده اتاق و پذیرائی مدل ۶۰۲ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۲ تکه

۷۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد : 2 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

هر پنل دارای 8 عدد حلقه (جمعا 16 حلقه )

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد هر تکه : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room reception602-bistac-ir01

Curtain Room reception602-bistac-ir01

پرده اتاق و پذیرائی مدل ۶۰۳ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۲ تکه

۷۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد : 2 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

هر پنل دارای 8 عدد حلقه (جمعا 16 حلقه )

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد هر تکه : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room reception603-bistac-ir01

Curtain Room reception603-bistac-ir01

پرده اتاق و پذیرائی مدل ۶۰۴ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۲ تکه

۷۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد : 2 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

هر پنل دارای 8 عدد حلقه (جمعا 16 حلقه )

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد هر تکه : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room reception604-bistac-ir02

Curtain Room reception604-bistac-ir02

پرده اتاق و پذیرائی مدل ۶۰۵ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۲ تکه

۷۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد : 2 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

هر پنل دارای 8 عدد حلقه (جمعا 16 حلقه )

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد هر تکه : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room reception605-bistac-ir02

Curtain Room reception605-bistac-ir02

پرده اتاق و پذیرائی مدل ۶۰۶ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۲ تکه

۷۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد : 2 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

هر پنل دارای 8 عدد حلقه (جمعا 16 حلقه )

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد هر تکه : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room reception606-bistac-ir01

Curtain Room reception606-bistac-ir01

پرده اتاق کودک طرح بچه ریئس مدل ۱۰۰۴ سایز ۲۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۱ تکه

۴۰۸,۰۰۰ تومان

تعداد : 1 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

دارای 8 عدد حلقه

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد : 200×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room Design Baby Boss 804-bistac-ir02

Curtain Room Design Baby Boss 804-bistac-ir02

پرده اتاق کودک طرح بچه ریئس مدل ۸۰۴ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۱ تکه

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تعداد : 1 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

دارای 8 عدد حلقه

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room Design Baby Boss 804-bistac-ir02

Curtain Room Design Baby Boss 804-bistac-ir02

پرده اتاق کودک طرح پونی مدل ۱۰۰۶ سایز ۲۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۱ تکه

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تعداد : 1 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

دارای 8 عدد حلقه

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد : 200×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room Design Pony 806-bistac-ir02

Curtain Room Design Pony 806-bistac-ir02

پرده اتاق کودک طرح پونی مدل ۸۰۶ سایز ۳۰۰×۱۵۰ سانتی متر – ۱ تکه

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تعداد : 1 تکه

میل پرده : ندارد

رنگ : چند رنگ

دارای 8 عدد حلقه

ساختار پرده:  ساده

قابلیت شستشو : دارد

جنس پرده: مخمل، هازان

نحوه شست‌ و شو : هم با دست، هم با ماشین

ابعاد : 300×150 سانتی متر بدون چین خوردگی

پرده ها رنگ ثابت می باشند و با شست و شو تغییر رنگ نمی دهند

Curtain Room Design Pony 806-bistac-ir02

Curtain Room Design Pony 806-bistac-ir02