خبري

فروشگاه اینترنتی بیستک : اهداى جایزه سالانه جایزه کیارستمى !

نگارا سکندرفر مدیر موسسه » کارنامه « در نشست رسانه اى نمایشگاه » سىنما ؛ کیارستمى « که  در پردیس سینمایى چارسو برگزار شد ا ز برنامه ا ى خبر داد که به همت این موسسه برگزار مى شود و جایزه کیارستمى به سه فیلمساز اهدا مى شود.

وى در این باره گفت: آقاى کیارستمى طى ۱۱ سال گذشته ورک شاپ هاى بسیارى در موسسه ما برگزار کردند و حدود ۵۶۰ هنرجو در این کارگاه ها شرکت کردند. ایشان در خارج ا ز کشور با موسسات بین المللى نیز همکارى داشتند و حال قرار است با همکارى دو موسسه بین المللى تولوز در فرانسه و مدرسه فیلم لندن جایزه کیارستمى را به سه جوان فیلمساز بدهیم.

اسکندرفر ادامه داد: این برنامه دوم تا چهاردهم تیرماه که ا ز تولد تا زمان سفر طولانى آقاى کیارستمى ا ست برگزار مى شود.ا میدوارم بتوانیم برنامه ریزى کنیم هر روز را به یکى ا ز ۱۲ کشورى که ا ین فیلمساز ورک شاپ داشتهاست ا ختصاص دهیم.

وى درباره اهداى سالانه ا ین جایزه نیز بیان کرد: در جریان هستم که فرزندان آقاى کیارستمى مى خواهند بنیاد ا و را راه ا ندازى کنند. منتهى روند ادارى راه اندازى این بنیاد زمان بر است و فرزندان کیارستمى درگیرهاى زیادى ا ز جمله پیگیرى پرونده پزشکى ا و و جمع آورى آثارش و… را دارند. اگر بنیاد راه اندازى شود و این جایزه مغایر با اساسنامه ا ش نباشد ما این برنامه را به این بنیاد هدیه مى دهیم که آنجا دنبال شود.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

دیدگاهتان را بنویسید