اجتماعي, خبري

داستان سنگ کاغذ قیچی در بیسمگ ( مجله بیستک ) !

rock paper scissors-bistac-ir00

داستان سنگ کاغذ قیچی در بیسمگ ( مجله بیستک ) !

rock paper scissors-bistac-ir01

rock paper scissors-bistac-ir01

داستان سنگ کاغذ قیچی داستانی است خواندنی و شنیدنی ، چرا که در آن ما می آموزیم که بشر برای دانستن و آموزش چه مسیری را پیموده است. انسان اولیه با نقاشی روی دیوار ها آنچه در روز از شکار و یا شکارگاهش دیده بود را به یادگار می گذاشت .شاید این زبان مشترک بین انسانها باعث شده بود تا درک درستی از محیط خود را به دیگری انتقال دهند ؟

rock paper scissors-bistac-ir02

rock paper scissors-bistac-ir02

پس به نوعی باید اولین روزنامه نگاری ها را همین تصاویر دانست و به اهمیت آن پی برد. تصاویری که امروزه به جا مانده هنوز همان شفافیت و پیام رسانی را در خود دارد و به مرور این تصاویر و نقاشی ها جای خود را به خطوط و نشانه ها داده اند تا بتوانند پیام های بیشتری را انتقال دهند و برای آنکه این پیام به دست دیگران در مکانی دیگر برسد باید قابل حمل و نقل می شد و بدین شکل سنگ نوشته ها تبدیل به لوح شدند و این لوح ها نیز به مروردست به دست وآبادی به آبادی انتقال پیدا نمودند و هر چه از عمر آنها می گذشت بیشتر به اهمیت محتوای آنها پی می بردند و به همین دلیل افراد خاصی برای شناخت آن تلاش نمودند و این دانش را به اشخاصی که لایق آن بودند انتقال دادند.

rock paper scissors-bistac-ir03

rock paper scissors-bistac-ir03

به مرور برای استفاده بیشتر انسانها در محیطی بزرگ تر و گسترده جغرافیایی بیشتر این تصاویر و نقوش معنای کامل تری گرفت .بطوری که لازم بود برای نگهداری از آن لوح ها مکانی مشخص می شد و افرادی نگهبانی آن را نیز بر عهده می گرفتند. اسرار و افکار بسیار مهمی در این لوح ها به یادگار می ماند و صاحب آن لوح ها می توانست به قدرت فراوانی دست یابد و این گونه رسانه ها تعریف شد.

rock paper scissors-bistac-ir04

rock paper scissors-bistac-ir04

 به زبانی ساده ما به عصر کنونی رسیدیم؛ عصری که بجای سنگ نوشته ها از کاغذ ها بهره گرفتیم و به مرور حتی کاغذ ها نیز جایشان را به لوح های فشرده دادند و هنوز هم دنیا دست همین لوح ها است و دانش و اطلاعات موجود در این لوح ها بسیار با ارزش است و به نوعی جهان امروز مدیون همین اطلاعات و تجربیات است.

rock paper scissors-bistac-ir05

rock paper scissors-bistac-ir05

هزاران دانشمند و میلیونها برگ کاغذ صرف شده تا این اطلاعات و اندوخته ها بماند و گاه بشر برای فریب دیگران و یا دشمنانش از روی این نوشته ها مطالبی را کم یا زیاد و یا حتی رمز گزاری می کرد و با اصطلاح به دست  قیچی سانسور می سپرد تا مبادا افرادی دیگر ازآن به راحتی بهره مند شوند و یا آیند گان طور دیگری واقعیت را بدانند و بخوانند.

rock paper scissors-bistac-ir06

rock paper scissors-bistac-ir06

واقعیت  آن گونه که آنها می خواستند به یاد گار بماند باید می ماند!

rock paper scissors-bistac-ir07

rock paper scissors-bistac-ir07

داستان ها و خاطرات بخش عظیمی از این نوشته ها شدند ولی همواره تصاویر در این نوشته ها جای خودش را داشت و درک درستی را برای عموم بوجود می آورد. در واقع این نوشته ها نبودند که به تصاویر هویت می دادند بلکه تصاویر بودند که نوشته ها را با اهمیت تر می نمودند. درک بشر از تصویر بسیار مهم تر از نوشته ها بوده و هست البته رنگ ها نیز به کمک تصاویر آمدند و هر رنگ یک پیام را با خود به همراه داشت واینگونه بود که رنگ ها در جهان معنا یافتند .

rock paper scissors-bistac-ir08

rock paper scissors-bistac-ir08

تصاویر حاوی پیام های زیادی بوده و هستند و استفاده درست از این تصاویر همیشه جای بحث داشته و دارد چرا که در پاره ای از مواقع این تصاویر دست کاری شده و یا حتی می شوند تا بار پیامی واژگونه ای را به مخاطب انتقال دهند و خطر ناشناخته بودن این درک تصویر ها بقدری زیاد است که گاه به جنگ و کشتار های دسته جمعی نیز منجر شده و یا می شود.

rock paper scissors-bistac-ir09

rock paper scissors-bistac-ir09

کافیست در تصویری از یک شخص در حال نوشتن با کمی دقت و حوصله و بکار گیری امکانات و تکنولوژی، آن نوشته را آنگونه که ما می خواهیم تغییر دهیم و تصویرش را در اختیار دیگران قرار دهیم . بدون شک دسترسی به اصل نوشته و یا تصویر برای همگان امکان پذیرنیست و اگر هم امکانش وجود داشته باشد تنها معدود افرادی هستند که توانایی تشخیص سره از ناسره این گونه نوشته ها و یا حتی تصاویر را داشته باشند.

rock paper scissors-bistac-ir10

rock paper scissors-bistac-ir10

پس به هرآنچه می بینیم و یا می خوانیم نمی توانیم بطور قطع به یقین باور نمائیم. چه برسد به آنچه می شنویم!

rock paper scissors-bistac-ir11

rock paper scissors-bistac-ir11

امروزه روانشناسی رسانه خود به چندین شاخه تبدیل شده و هر آن کس که مدعی داشتن دانش تمام آن ها باشد کمی باید در بیاناتش تأمل بیشتری نمود!

rock paper scissors-bistac-ir12

rock paper scissors-bistac-ir12

دوستان عزیز تصویر درست، تصویرکاملی است که ما از همه چیز اطرافمان و یا اطراف آن خبر باید بدانیم و درک موضوع منوط به دانش ما از واقعیت ها ی زمان گذشته و حال و حتی برنامه ریزی های آینده می شود .

rock paper scissors-bistac-ir13

rock paper scissors-bistac-ir13

هیچ اتفاقی در این جهان اتفاقی نیست!

rock paper scissors-bistac-ir15

rock paper scissors-bistac-ir15

همه اتفاقات یا برنامه ریزی شده از قبل هستند و یا برنامه ریزی می شوند برای بعد!

rock paper scissors-bistac-ir14

rock paper scissors-bistac-ir14

با سپاس از : دکتر جعفر صابری & ASHTI & JAFARSABERI

 

دیدگاهتان را بنویسید