دوازدهمین کشف ومعرفی استعدادهای بیستکی – کسب مدال نقره – مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری هاى کانادا ۲۰۱۸ : مهندس فرهاد بزمی

دوازدهمین کشف ومعرفی استعدادهای بیستکی – کسب مدال نقره - مسابقات جهانی اختراعات و نوآوري هاى کانادا 2018 : مهندس فرهاد بزمی سومین د...

ادامه مطلب